2010-04-11

AB Bostäder i Borås bryter mot lagen

AB Bostäder i Borås är kända för att göra minsta möjliga arbete. Men, får det usla utförandet av renoveringen medföra en risk för livsfarliga elstötar?

AB Bostäder i Borås - med fara för livet

Tänk dig själv att ditt barn som skulle råka använda strömbrytaren med våta händer får en stöt och dör, bara på grund av att hyresvärden ville spara några tusenlappar? Strömbrytaren som finns på bilden ovan fotograferades hos en barnfamilj och har sett på samma sätt i flera dagar.

AB Bostäder i Borås: med fara för livet

En oskyddad strömbrytare som hyresgästen själv får isolera med vanligt tejp medför inget annat än en fara för liv. Företagen som godkänner sådana saker är inte bara en bunt hycklare och skam för sitt yrke. Alla elarbeten går under ellagen där det står att elen i en fastighet ska vara säker för egendom, person och husdjur. Framför allt när det finns barn i hushållet. Det är AB Bostäder i Borås som som har ansvaret för strömbrytaren - inte hyresgästen. Skulle någon personskada eller sakskada uppstå så kan det bli böter eller fängelse för den som har utfört arbetena.

Ellagen

Detta är ett utdrag ur Ellag (1997:857), en lag som AB Bostäder inte bryr sig om.

9 kap. Skyddsåtgärder

1 § Elektriska anläggningar, elektriska anordningar avsedda att anslutas till sådana anläggningar, elektrisk materiel och elektriska installationer skall vara så beskaffade och placerade samt brukas på sådant sätt att betryggande säkerhet ges mot person- eller sakskada eller störning i driften vid den egna anläggningen eller vid andra elektriska anläggningar.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i den mån det behövs från elsäkerhetssynpunkt, meddela föreskrifter om kontroll, provning eller besiktning samt andra föreskrifter som rör elektriska anläggningar, anordningar avsedda att anslutas till sådana anläggningar, elektrisk materiel eller elektriska installationer.

2 § Om en elektrisk anläggning genom inverkan på en redan befintlig sådan anläggning kan vålla person- eller sakskada eller störning i driften, svarar innehavaren av den förstnämnda anläggningen för de åtgärder som behövs vid hans anläggning för att förebygga sådan skada eller störning.

källa: notisum.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar